هدر سایت
- -

عوامل مختلف تأثیرگذاری ملودی

عوامل مختلفی برای تأثیرگذاری ملودی وجود دارد. عواملی مانند سرعت، تحریر، تحرک، طنین، نوع زیر و بمی و … نقش مهمی در بروز این عامل کیفی دارند.