هدر سایت
- -

عوامل چهارگانه زیبایی شناسی صدا

       در زیبایی شناسی صدا چهار عامل مهم وجود دارد و هر کدام از این عوامل با عوامل دیگر نیز ارتباط تنگاتنگ دارد:

                  کلام                         موسیقی                          جلوه های صوتی                           سکوت