هدر سایت
- -

فتح شدید

فتح شدید در تلاوت قرآن جزو موارد منفی لحن محسوب می شود.