هدر سایت
- -

 فراگیری آکسان ها

فراگیری آکسان ها به شکل تلقین صورت می پذیرد و با تقلید از تلاوت قاریان مصری نمی توان به این مهارت دست پیدا کرد.