هدر سایت
- -

فرود تلاوت با مقام بیات و رست

فرود تلاوت با مقام بیات و رست جزو عرفهای تلاوت است و دلیل موسیقایی مکتوب برای وجود ندارد.