هدر سایت
- -

فصاحت در آیین نامه تجوید مسابقات

فصاحت در آیین نامه تجوید مسابقات از سه بخش تشکیل شده است:

الف): ۳ نمره مربوط به نحوه و کیفیت ادای زیبای حرکات کوتاه و کشیده

ب): ۳ نمره مربوط به نحوه و کیفیت ادای زیبای حروف و اجرای روان و بدون تکلف آن

ج): ۱ نمره مربوط به حفظ سرعت تلاوت