هدر سایت
- -

فصل و دمج، خلط و مزج

از مسائل مهم فصاحت، عدم وجود فصل و دمج در اجرا است. توجه به فصل و دوج جزو موارد صحت قرائت محسوب می شود. همچنین توجه به عدم ایجاد خلط و مزج از مسائل مهم مربوط صفات حروف است.