هدر سایت
- -

فصه چیست؟

فصه (با ضم فاء و کسر و تشدید صاد) به معنی آرام خواندن و کم کردن ولوم صدا و آرام کردن صدا می باشد. این فن در هنر تواشیح و همخوانی کاربرد دارد. فن تغنین و خفض الصوت از جمله فنونی هستند که در تلاوت بکار می روند و معادل همین فن در تواشیح هستند. از فن فصه در تلاوت نمی توان استفاده کرد.