هدر سایت
- -

فلسفه اقراء

فلسفه اقراء حفظ حرمت و حدود کیفیت اداء کلمات قرآن کریم و روش انتقال کیفیت قرائت به شکل سینه به سینه و به صورت تلقین است.