هدر سایت
- -

فن تعبیرات، تقلیدی نیست

جمله بندی عبارات باید به شکلی باشد که زاویه جدیدی از مفهوم به ذهن شنونده القاء کند و این یکی از مهارتهای فن تعبیرات است. لذا فن تعبیرات، تقلیدی نیست و قاری باید بر اساس فهم صحیح و استاندارد از متن به این مهارت دست پیدا کند.