هدر سایت
- -

فن تعریج

یکی از تکنیک های لحنی در اجرای ردیف ها، استفاده از فن تعریج است و قاری در اجرای ملودی متمایل به جنس یا نغمه ای دیگر شده و فضای موسیقایی را تغییر می دهد.