هدر سایت
- -

فن طباق

استفاده از فن طباق ضمن تغییر بیان موسیقایی، فرم جدیدی از اجرای نغمه را نیز نمایان می کند. در اجرای فن طباق، قسمت بم صدا نباید از تونالیته خارج شده و نباید طنین صدا نیز تغییر کند. در اجرای فن طباق، همیشه فن سکت باید قبل و بعد از آن اجرا شود تا زیبایی جابجایی و انتقال صدا نمایان شود.