هدر سایت
- -

فن ملیسماتیک

اجرای درجات متعدد در اجرای ملودی تحت عنوان فن ملیسماتیک یا پرآهنگی در ملودی شناخته می شود.