هدر سایت
- -

قدرت تصمیم گیری نغمی

 

یکی از فاکتورهایی که باعث تمایز قراء از یکدیگر می شود توجه به قدرت تصمیم گیری برای اجرای یک فعل نغمی است. اینکه در یک لحظه قاری تصمیم می گیرد که چگونه بخواند و در عین حال آهنگ سازی کند نیاز به ضریب هوشی و استعداد دارد.