هدر سایت
- -

قرائت غیرمنغوم و تمرین تجوید

یکی از بهترین راههای تمرین تجوید، بهره گیری از قرائت غیرمنغوم است. قرائت غیر منغوم موجب تمرکز بیشتر قرآن آموز نسبت به کیفیت الفاظ و قرائت آن خواهد شد.