هدر سایت
- -

قرائت مفسره در ترتیل

قرائت مفسَّره یکی از مؤلفات مبنایی در حوزه کیفیت خوانش الفاظ در قرائت مرتّل است. منظور از قرائت مفسره، بیان متقن، شفافیت در اداءالحروف و عدم هرگونه گنگی در خوانش الفاظ قرآن کریم است.