هدر سایت
- -

قرائت مفسره

بیان واضح و شفاف حروف تحت عنوان قاعده قرائت مفسره شناخته می شود.