هدر سایت
- -

قرائت هزرمه

قرائت هزرمه قرائتی است که در آن حق کلمات اداء، سرعت، تجوید و …. در آن رعایت نمی شود.