هدر سایت
- -

قفلات از نظر ساختار موسیقایی

قفلات از نظر ساختار موسیقایی به دو دسته قفلات تشویقی و قفلات اشباعی تقسیم می شوند. قفلات تشویقی و اشباعی ارتباط با مفهوم عبارات و جملات دارند.