هدر سایت
- -

قفلات به لحاظ درجه صوتی و شکل تنغیم

قفلات به لحاظ درجه صوتی و شکل تنغیم به سه دسته تقسیم می شوند:

الف): صاعده یا بالارونده

ب): هابطه یا پایین رونده

ج): مستقیم