هدر سایت
- -

قفلات نصفه و معلق

یکی از مهارتهای مهم تلوین، استفاده از قفلات نصفه و معلق است که موجب آماده شدن گوش برای ملودی بعدی می شود.