هدر سایت
- -

قفله صَخریّه

قفله نغمه ای که بر حروف حلقی ختم شود تحت عنوان قفله صخریه شناخته می گردد. مانند واستمع، قوم تبَّع و …