هدر سایت
- -

لحن خفی در ضمه کسره

عدم اشمام صحیح و تلفظ ضمه فارسی در ادای ضمه عربی از موارد لحن خفی می باشد. همچنین عدم رعایت حالت استفال در دهان از موارد لحن خفی در ادای حرکت کسره عربی محسوب می شود.