هدر سایت
- -

محتوای فنی و تنغیمی

یکی از مهارت های موسیقایی خواننده این است که ردیفی که اجرا می کند، حاوی چه محتوای فنی و تنغیمی است و به چه حرفی برای گفتن دارد.