هدر سایت
- -

مدل استعاذه

موضوع جاذبه و تحرک از استعاذه تلاوت آغاز می شود و برای این موضوع باید به مدل استعاذه نیز توجه کرد:

استعاذه مدل لحنی یک نتی مانند استاد مصطفی اسماعیل

استعاذه مدل لحنی دو نتی مانند استاد منشاوی

استعاذه مدل لحنی سه نتی مانند استاد غلوش

استعاذه مدل لحنی چهارنتی مانند استاد رفعت و شعشاعی