هدر سایت
- -

مراحل یادگیری و مهارت آموزی

مراحل یادگیری و رشد و مهارت آموزی به شرح زیر است. مقدمه رشد، کسب دانش و علوم است.

الف): تمرکز – مرکزیت بخشیدن به چیزی

ب): توجه – روی برگرداندن

ج): تفهم و تفکر – فهم کردن و اندیشیدن

د): تعقل – فکر کردن برای یافتن راه های اصلاح و رشد

ذ): تفقه – جستجوی کاوشگرانه

ر): تخلق – زینت بخشیدن و کسب زیبایی