هدر سایت
- -

مرحله جلوات لحنی

فراگیری نغمات موسیقایی با توجه به مراحل نغمات، درجات، مقامات و جلوات موجب پیشرفت و رشد قاری می گردد. اندیشه های موسیقایی در مرحله جلوات بروز پیدا کرده و نمایان می شود.