هدر سایت
- -

مسائل مربوط به انتخاب درجه تونیک

انتخاب درجه تونیک با مسائلی همچون زمان تلاوت، انعطاف صدا، مساحت صدا، روش مدولاسیون مسائل روحی و قالب لحنی تلاوت ارتباط مستقیم دارد.