هدر سایت
- -

مسائل مربوط به درجه تونیک

انتخاب درجه تونیک با مسائلی همچون زمان تلاوت، انعطاف صدا، مساحت صدا، روش مدولاسیون، مسائل روحی خواننده و قالب لحنی تلاوت ارتباط مستقیم دارد.