هدر سایت
- -

مشهورترین درجات صوتی مقام بیات

مشهورترین درجات صوتی مقام بیات، درجات اول یا دوکا (دوگاه) و درجه چهارم یا نوا می باشد. بسیاری از قراء از دو درجه یاد شده تلاوت خود را آغاز می کنند.