هدر سایت
- -

مشکلات مختلف کمبود نفس

کم بودن توانایی در طول نفس می تواند مشکلات مختلفی را بوجود آورد که به آن اشاره می گردد:

الف): کاهش قدرت تنغیم                                                          ب): کمتر شدن کمیت تحریرها

ج): کم شدن کیفیت و حالات مختلف انعطاف صدا                          د): ایجاد مشکلات متعدد وقف و ابتدا

ذ): ایجاد حس کم اعتمادی در خواننده