هدر سایت
- -

معیارهای اولیه انتخاب سبک

معیارهای اولیه در انتخاب سبک برای تقلید، توجه به انعطاف صدا، مساحت صدا و قدرت تحریر است.