هدر سایت
- -

مفهوم دانگ

به چهار صدای اول هر مقام، جنس یا دانگ گفته می شود. چهار صدای اول هر مقام در واقع شکل و شخصیت هر مقام می باشد.