هدر سایت
- -

مفهوم صُوَیت

به صدای قلقله، صُوَیت گفته می شود. صُوَیت اسم مصغر صوت بوده و به معنی صدای کوچک و جزئی می باشد.