هدر سایت
- -

مقال عزال

اتصال جنس حجاز + بیات تحت عنوان مقام عُزّال شناخته می شود.