هدر سایت
- -

مقام راست در حالت نزولی

مقام راست در حالت نزولی به دو شکل اجرا می شود:

الف): انتقال جنس رست به رست که به آن مقام نیشابورک می گویند

ب): جنس بالای مقام، تبدیل به نهاوند می شود که این حالت نزولی اصلی مقام راست است