هدر سایت
- -

مقام سگاه

مقام سگاه یکی از مقامات اصیل ایرانی است که در سه نت اول با سگاه عربی مشترک است. در تلاوت قرآن درجات ۳، ۴، ۵ و ۸ بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. شناخت کیفیت درجه ۴ مقام سگاه به شکل بکار و بمل، بسیار مهم است زیرا محل ایجاد مقامات متعددی می باشد. اغلب قراء درجه ۴ مقام سگاه را به شکل بمل اجرا می کنند که فضای مقام هزام تداعی می شود. غماز مقام سگاه نیز درجه ۳ آن می باشد.