هدر سایت
- -

مقام نوروز

مقام نیروز، نوروز یا نیرز از دو جنس راست و بیات به صورت منفصل تشکیل شده است.