هدر سایت
- -

ملاحضات انتخاب پرده صوتی

در انتخاب پرده صوتی و قرارگیری آن در جای مناسب باید به موارد زیر دقت شود:

الف): صدای خواننده دارای تکلف نباشد

ب): صدای خواننده دارای انعطاف و ورزیدگی باشد و در انتقال به درجات دیگر دچار مشکل نگردد

ج): قابلیت بروز احساسات را داشته باشد

د): تصویر و پیام مناسبی از صدا ارائه کند