هدر سایت
- -

مواضع تحریر

برای مدیریت درست جهت استفاده از تحریرها ابتدا باید مواضع تحریر را مشخص کرد. بهترین موضع برای اجرای تحریرها، مصوتهای کشیده هستند و خواننده در وحله اول باید بر روی مصوتهای کشیده تمرین نماید.