هدر سایت
- -

موتیف خوانی

تکرار یک صدا یا یک مجموعه صدا به صورت مرتب و پشت سر هم که از قوانین خاص هارمونی تبعیت می کند را موتیف خوانی می گویند. در موتیف خوانی بخشی از نغمه به صورت مستمر تکرار شده و باعث طولانی تر شدن آن خواهد شد. موتیف خوانی یکی از ابزارهای تنغیم است.