هدر سایت
- -

مُدگردی

جابجایی مقامات را مُدگردی می گویند.