هدر سایت
- -

میزان فتح دادن در ادای فتحه و الف

میزان فتح دادن در ادای فتحه و الف نیاز به تجربه خوانندگی دارد و باید افراد با تمرینات مستمر محل مناسب آن را در دستگاه تکلم خود پیدا کنند. بهره گیری از تلاوت اساتید نقش موثری در این موضوع دارد اما به طور کلی تلفظ فتحه و الف تا حدود زیاد تقلیدی نیست و افراد باید آن را در صدای خود کشف کنند.