هدر سایت
- -

میزان کشش مد منفصل در طریق مصباح

یکی از طرق معروف روایت حفص، طریق مصباح است که معروف به طریق قصر منفصل است و مد منفصل در این طریق به ۲ و مد متصل به ۴ قرائت می شود.