جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ - الجمعة 10 صفر 1443 - Friday, 17 September , 2021

میزان کشش مد منفصل

کشش کلیه مدود در روایت حفص از عاصم از طریق شاطبیه مانند مد متصل و منفصل نباید به حد مد لازم برسد. کشش مد منفصل و متصل بر اساس طریق شاطبیه، ۴ حرکت می باشد.