هدر سایت
- -

میزان کشش مد منفصل

کشش کلیه مدود در روایت حفص از عاصم از طریق شاطبیه مانند مد متصل و منفصل نباید به حد مد لازم برسد. کشش مد منفصل و متصل بر اساس طریق شاطبیه، 4 حرکت می باشد.