هدر سایت
- -

نام های مقام حجاز کار

مقام حجاز کار در منابع مختلف موسیقی مقامی با عناوین و اسامی همچون سوزدل، اوج آرا و شاه ناز یا شهناز نیز شناخته می شود