هدر سایت
- -

نبر در آیه ۱۷۲ و ۱۷۳ سوره صافات

حرف لام در آیه ۱۷۲ و ۱۷۳ سوره صافات، لام تأکید است و جایگاه نبر آن نیز بر روی هُم است.

انهم لَـهُم المنصورون – لَـهُم الغالبون