هدر سایت
- -

نبر در قرائت از نظر کیفیت اجرا

نبر در قرائت از نظر کیفیت اجرا به سه شکل است:

الف): نبر شاذ که موجب تغییر معنی، گنگ شدن و یا بی معنی شدن کلمه می گردد.

ب): نبر صحیح – بعضی از کلمات دارای نبر صحیح هستند مانند تآکید بر الف در کلمه ذلک

ج): نبر عبقری – همپوشانی نبر دقیق کلمه با نبر نغمه مانند اجرای نغمه نغمه در کسره لام کلمه ذلک