هدر سایت
- -

نظریه گانیه در یادگیری

از نظر گانیه، آموزش و یادگیری از مرحله آسان و ساده به سخت است. تقسیمات یادگیری از نظر گانیه به شرح ذیل است:

1 – یادگیری ساده

در این مرحله، موارد زیر مطرح است:

الف): علامتی

ب): محرک – پاسخ

2 – یادگیری نیمه سخت

در این مرحله، موارد زیر مطرح است:

الف): زنجیره ای

ب): کلانی

ج): تمییز دادن محرک

3 – یادگیری خیلی سخت

در این مرحله، موارد زیر مطرح است:

الف): مفهوم

ب): قانون یا اصل

ج): حل مسئله