هدر سایت
- -

نظیر بودن اداءالحروف

ابن جزری در خصوص رعایت اقتران در تلفظ حروف و شباهت تلفظ (مثلاً تلفظ حرف عین در تمامی کلمات) می گوید:

و رُدَّ کل واحدٍ لأصله                  و اللفظُ فی نظیره کمثله